Imitrex Nasal Spray (Sumatriptan)

Brand Options

arrow pointer

Brand Name : Imitrex Nasal Spray

Marketing Authorization Holder : GlaxoSmithKline

Prescription Required

 
 

Generic Option

arrow pointer2

Generic Name : Sumatriptan

Manufactured By : Authorized UK Generic

Prescription Required

 
 

Product Details

Imitrex Nasal Spray

Imitrex Nasal Spray is called Imigran Nasal Spray in Europe.Image Image Image Image